Årsmöte!

23 april 2019 kl 06:36 i Okategoriserade av trollskogen

DAGORDNING VEGAN RUNNERS IK ÅRSMÖTE 12. MAJ 2019 KL. 10:00

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  d) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  f) beslut om vaol av ombud til SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas

Mötet kommer sannolikt att hållas som Skype möte eller telefonmöte. Gå in på hemsidan för att se vilken typ av möte det blir. Välkomna!